lunes, 16 de abril de 2018

Més ofertes de feina

Actualització d'ofertes de feina.
Més oportunitats de treballar en el sector de la jardineria i l'agricultura.
  1. Jardiner - viverista. Zona Ses Salines. Mitja jornada. Possibilitats d'augment de jornada i millora de les condicions laborals amb l'experiència adquirida.
  2. Horticultor i fruticultor. Zona Manacor. Estiu.
  3. Tasques agroforestals. Zona Campos-Felanitx (vinya) i Serra de Tramuntana (oliverar). Jornada completa tot l'any i condicions segons conveni. Cal carnet de conduir.
  4. CAPATÀS Agrícola. Zona Manacor. Jornada completa en lloc de feina estable. Cal permís de conducció i es valora formació professional agrària.
  5. TRACTORISTA. Zona Manacor. Jornada completa en lloc de feina estable. Cal permís de conducció i es valora formació professional agrària.
T'interessa treballar en el camp:
contacta amb nosaltres per a més informació!

viernes, 13 de abril de 2018

Keep calm, drink and relax. The preliminaries

Article en català en l'anterior post.
Do you really find it worth being stressed most of the time?

Although for many of us the answer is "no, it is not worth it", we all know that it is not so simple to put it into practice. In a world that seems to go round faster and faster, where we are demanded and self-demanded to be more and more competent and competitive whatever we do or are dedicated

to (studies, the labour world, domestic and family responsibilities or social dealings and commitments), it is very difficult to prevent stress from accompanying us in our daily routine and its effects from adversely affecting our lives.

Even so, it seems that fortunately our society is becoming aware of the importance of searching for paths and finding remedies to deal with this so extensive pandemic in the Western world. The practice of a sport or physical activity as well as various meditation and relaxation techniques, many of them of Eastern tradition, can contribute greatly to finding well-being and restoring the balance that each one of us considers necessary on a physical, mental, emotional or spiritual level.
On the other hand, we cannot ignore that one of the greatest challenges that often arises when it comes to balancing so many aspects of our lives is time management. "Time goes by", as we often say, but we go through it. We are not just external spectators. And the way we live it, the attitude with which we fill every moment of our existence, regardless of what we have to do, helps us perceive it as an eager bird beating its wings to flee from our hands or as an ally with whom we can share the intensity of the moment that we are living.
From our centre, we are thinking of contributing our grain of sand inviting you to live some of those moments in which we "reconcile" with time, become aware of its presence and live it fully. The group that has participated in the Development of projects teacher training wants to offer a different experience which will allow you to move away from stress and disconnect for a while from the daily activity to enjoy a pleasant and welcoming environment, tasting relaxing infusions that will contribute to your well-being. You will also have the opportunity to learn about their properties and beneficial effects thanks to the knowledge that will be transmitted by a group of Gardening and Floristry students, with whom you will be accompanied throughout the event.


Get ready to participate in the activity “Keep calm, drink & relax”!
We will be waiting for you in the botanical garden next to the bar of our high school on Tuesday 24 April, the day of the celebration of Sant Jordi in our centre.

How do you relax to concentrate on the work to be done?

Keep calm, drink and relax. Els preliminars.

Trobareu la versió en anglès en el post posterior.

Realment trobeu que val la pena viure estressats?

Encara que per molts de nosaltres la resposta és “no, no val la pena”, tots sabem que no és tan senzill posar-ho en pràctica. En un món que sembla voltar de cada vegada més aviat, on sovint se'ns exigeix o ens autoexigim ser més i més competents i competitius en tot allò que feim o al que ens dedicam (estudis, món laboral, responsabilitats domèstiques i familiars, relacions i compromisos socials), és molt difícil evitar que l'estrès ens acompanyi en la nostra rutina diària i que els seus efectes repercuteixin negativament en les nostres vides.

Tot i així, sembla que per sort la nostra societat està agafant consciència de la importància de cercar camins i trobar remeis per fer front a aquesta pandèmia tan estesa dins del món occidental. Tant la pràctica d'un esport o activitat física com de diverses tècniques de meditació i relaxació, moltes d'elles de tradició oriental, poden contribuir molt positivament a trobar el benestar i restablir l'equilibri que cada un de nosaltres considera que necessita, sigui a nivell físic, mental, emocional o espiritual.

Per altra banda, no podem ignorar que un dels majors reptes que sovint es presenta a l'hora de compatibilitzar tantes facetes de la nostra vida és l'administració del temps. “El temps passa”, com deim sovint, però nosaltres passam amb ell. No en som simples espectadors externs. I la manera com el vivim, l'actitud amb la que omplim cada instant de la nostra existència, independentment del que ens toqui fer, ens ajuda a percebre'l com un ocell inquiet esbategant les ales per fugir de les nostres mans o com un aliat amb el que podem compartir la intensitat del moment que estam vivint.

Des del nostre centre pensam aportar el nostre granet d'arena convidant-vos a viure uns d'aquests moments en que ens “reconciliam” amb el temps, ens feim conscients de la seva presència i el vivim amb plenitud. El grup de professorat que ha participat en la formació “Optimització del treball per projectes en al Formació professional” i els seus alumnes vos vol oferir una experiència diferent, que permeti allunyar-vos de l'estrès i desconnectar de l'activitat diària durant una estona per gaudir d'un entorn agradable i acollidor assaborint unes infusions relaxants que contribuiran al vostre benestar. També tindreu l'oportunitat d'aprendre les seves propietats i els seus efectes beneficiosos gràcies a l'acompanyament i els coneixements que us transmetran un grup d'alumnes de Jardineria i Floristeria.

Animau-vos a participar en l'activitat
Keep calm, drink and relax !
Vos esperam a la placeta de l'institut el dimarts, 24 d'abril, dia de la celebració de Sant Jordi i del llibre al nostre centre. 
Com ho fas tu per relaxar-te i concentrar-te en les tasques que
has de fer?